جهت مطالعه متن در گوشی و تبلت صفحه را بصورت افقی بچرخانید تا مطالب نموداری منظم دیده شوند  

لذا من که تاالان از اعتقادات پدر ومادرم تبعیت میکردم والان درصدد یافتن راه حق بصورت مستقلا وروی پای خودم هستم باید به این موارد زیر پی برده واعتقاد پیدا کنم

تا بتوانم به محبث توحید و روش زندگی توحیدی از منظر اسلام وارد بشوم  :

1.      اعتقاد به لزوم تفکر در جهان خلقت وشناخت آفریدگارومطالعه معجزات وادعاهای مدیان نبوت

2.      که مقدمه شناخت آفریدگار وپی بردن به وجود او که آیا هست یا خیر؟پیگیری و تحقیق است که باید دراین باره پیگیری وتحقیق کنم

والا :احتمال زیان وضرر اخروی می رود وعقل دفع ضرر احتمالی را واجب می داند وضرر نیز در آن ضرر کوچک واندک نیست ضرری نیست که با فایده ی مهم دیگری آن را بتوان جبران کرد محتمل وآنچه احتمال بدان تعلّق گرفته قوی وبزرگ است احتمال دارد سپاسگزاری از بخشنده یکتا وانعام کننده بر موجودات نادیده گرفته شود وحق او بر فرض وجودش ضایع گردد وضایع کردن چنین حقّی عقلاً زشت وناپسند است پس رفتن به سوی معرفت وشناخت نزد عقل واجب است .

والا : برخلاف فطرت وسرشت انسانیم عمل کرده ام ودچارعذاب وجدان خواهم شد، چراکه فطرت وسرشت انسانی همواره خواستار معرفت وشناخت می باشد که برخی از این فطریات خواهان حقایق وکشف وبر ملا ساختن آنهاست وفطرت کمال جویی وشناخت هم یک نوع حقیقت است که فطرت آن را اقتضاء می کند

3.      تحقیق وتفحص:

1)       مراحل تحقیق و تفحّص :پایین ترین مقدار تحقیق چیست ؟ به مقداری باشد که احتمال زیان دیدن شخص وضایع شدن حق مولای بخشنده از بین برود که این مقدار بر همه ی مردم عقلاً واجب است وبیشتر از آن مادامی که دلیلی که کسب دانش بیشتر در این مورد را ضروری داند ، نباشد تنها مستحب است .

2)      از چه منابعی تحقیق وتفحّص کنم ؟ : بهتر است در تحقیق وتفحّص بر ادلّه محکم واستوار ، اکتفاء گردد تا احتمال ضرر دفع وسپاسگزاری مولای نعمت دهنده حاصل گردد

3)     از چه راههایی شناخت ومعرفت پیدا کنم ؟ :

·   تجربه :حیطه تجربه به ماقبل از زمان خلقت انسان و به متافیزیکی که جسم وروح انسان ازآن نشئت گرفته نمی رسد، همینطور به معاد وآخرتی که بعداز وجودومرگ همه انسانها توسط رسولان بشارت داده شده نیز نمی رسدلذا تجربه کردن دراین باره ثمری نداردو امکان تجربه این موارد ,وجودندارد

·   تعبّد(تقلیدکردن) :لازم به ذکر است که در اصول دین تقلید کفایت نمی کند ولی بعد از اعتقاد به اصول دین ، در فروع دین می توان تقلید کرد .

·   شهود وعرفان :با این راه آنهم فرضا بدون خطا و اشتباه و بدون دخالت خیالات واوهام ووسوسه شیاطین باشد نیز فرضا اگر بشود به وجود پروردگارمتعال پی برد چنین راهی عمومی وفراگیربرای همه انسانها نیست

4.      به تصدیق وپایبندی وایمان به دانسته های دینی اعتقاد دارم

5.      با توجه به سیر تکاملی انسان در تاریخ ، مشاهده می شود که در جریان این سیر ، انسانهایی آمده اندوادعا کرده اند که خداوندی وخالقی برای این جهان وجود دارد لذا (اعتقاد به وجود خداوندوخالقی برای جهان هستی دارم)

1)       لذا اعتقاد به وجود فرستادگان الهی ازجانب خالق هستی دارم )که ادعا کرده اند:ادعا کردند که صاحبان پیامی از طرف خالق هستی (همان تکالیف الهیه) ، برای موجودات مکلّف (اعمّ از إنس وجِن) هستند که دانستن وعمل به آن را مایه ی هدایت ایشان می دانند

6.      اعتقاد به کمال مطلق بودن خالق هستی دارم

1)       یعنی من به اینکه چون خالق هستی کمال مطلق است (متّصف است به صفات کمال ، مبرّی است از صفات نقص وصفات سلبی) اعتقاد دارم

7.      از انواع صفات کمالیه الهی این صفات را قبول دارم

1)       انواع صفات ثبوتی (صفات کمالیه)

·   صفات ذات که در انتزاع آنها فقط ملاحظه ذات کفایت می کند

1.      صفت حیات

2.      صفت علم به ذات خودش

3.      صفت قدرت واختیار

4.      صفت توحید

§         تعریف توحید باشناخت اقسام توحید، تعریف توحید نیز مشخص خواهد شد

§         اقسام توحید ذاتی: من به اینکه خدا ، یگانه است ودومی برای او نیست اعتقاد دارم برخلاف مسیحیان ومعتقدان به تثلیت وسه خدایی وبرخلاف بت پرستان و...

§         توحید صفاتی: من به اینکه ذات خداوند متعال عین صفات اش است اعتقاد دارم

§         توحید افعالی: من به اینکه هر علت معلولی وهر سبب مُسَبَّبی ، نظام حاکم بر گیتی وعالم بالا در پیدایش وبقاء وتأثیرش همه به خواست خدای یگانه صورت گرفته ومی گیرد:اعتقاد دارم یعنی اعتقاد به اینکه جهان هستی در پیدایش وبقاء وتأثیرش همه به خواست خدای یگانه هست ،دارم

o اقسام توحید افعالی

1.      توحید در خالقیت: من به اینکه آفریدگاری جز خدای سبحان برای جهان هستی وجود ندارد وآفرینش مختص اوست ، اعتقاد دارم

2.      توحید ربوبیت:من به اینکه پروردگار وکردگاری جز خدای یگانه نیست اعتقاد دارم

3.      توحید در رازقیّت:من به اینکه روزی دهنده در جهان فقط خدای متعال است اعتقاد دارم

§         توحید تشریعی:من به اینکه حقِّ قانون گذاری در جهان تنها متعلّق به خالق وربّ جهان هست اعتقاد دارم (ارسال شریعت وتشریع حقّ اوست )

§         توحید عبادی و اطاعتی:من به اینکه فقط خدای متعال استحقاق اطاعت وعبادت را دارد اعتقاد دارم

§         سبب استحقاق وانحصار :همان توحید ذاتی وافعالی است

§         توحید استعانی:من به اینکه مخلوقات صاحب اختیار اعمّ از انس وجنّ در امور خودشان باید فقط از خدای متعال یاری بجویند ، اعتقاد دارم

§         توحید حبّی:من به اینکه محبّت و حبّ فقط شایسته خدای متعال است اعتقاد دارم

o دلیل : چون منشاء هر کمال وجمالی خدای متعال است

5.      صفت صمد وبی نیازی

6.      صفت عدل

7.      صفت لطف

·   صفات فعل که انتزاع آنها منوط بر این است که غیر را نیز در نظر بگیریم

1.      خلق وآفرینش

2.      رازقیت وروزی دهندگی

3.      محیی (زنده کننده )

·   تفاوت صفات فعلی وصفات ذاتی را میدانم

2)      دلیل: از کمال مطلق امکان ندارد ، کمال وجودی سلب شود وگرنه دیگر بر او کمال مطلق صدق نمی کند .

3)     صفات سلبیه:تعریف:زدودن حق تعالی از هر صفتی که شایسته او نیست

·   دلیل : مبداء تعالی واجب الوجود است وحدّ ، نقص وحاجتی در او وجود ندارد بلکه عین بی نیازی وکمال است وصفات سلبیه نقص وحدّ ونیاز وناتوانی هستند ودر خدای متعال راه ندارد واز او سلب شده اند ونفی این صفات از او تجلیل بر خدای متعال است به همین جهت این سالبه ها به (صفات جلالیه ) نام گذاری شده اند .

 

 

8.     اعتقاد به آخرین فرستاده الهی و اوصیاء او - واعتقاد به عصمت آنها از خطا ولغزش و گناه ودروغ و فراموشی ونسیان  وحجت بودن سخنان ایشان بر مردم