1-مشاوره اخلاق و عرفان استاد میثم ضیایی
 


2- معرفت نفس استاد ذبیحی نیا


3-سوالات عرفانی استاد خطیبی و استاد فاطمی نیا


ب-خداشناسی استاد ذبیحی نیا
مشاوره خانواده (استادانزابی)
سبک زندگی توحیدی

 


1- سبک زندگی توحیدی استاد حلوائیان


2- احکام شرعی


الف)احکام برادران(استاد محسن خاتمی-استادبهاری)


ب)احکام خواهران(استادخانم صادقی)اعتقادی


1-مشاوره اعتقادی خواهران خانم دکتر رجبی


2-سوالات فلسفی استاد فاطمی نیا


3-شبهات توحیدی استاد حلواییان


4- ایران باستان و تاریخ معاصر(استادکاویانی)


5- تاریخ صدر اسلام (استاد رحمان زارع)


پاسخ به سوالات جوانان